دسته‌ها
پلانگذاری

پلان چیست؟

پلان بیانیه‌یی تصویب‌شده‌ی است که به عنوان یک رهمنا جهت اقدامات لازم در حوزه‌های عامه و خصوصی عمل می‌کند. پلان‌ها عموماً در قالب متن، نقشه‌ها و طرح‌های گرافیکی تنظیم می‌شوند.

یک پلان تمام معلومات ضروری تصمیم‌گیرندگان را فراهم کرده و تأثیراتِ آتی تصامیم را با جزئیات نشان می‌دهد؛ این تأثیرات در نتیجه‌ی مطالعات در ابعاد وسیعِ رشد اقتصادی، اجتماعی و فزیکی جامعه جمع‌آوری، تنظیم و تدوین می‌شوند.

دسته‌ها
پلانگذاری

اهداف و کاربردهای پلان‌ها

وقتی که می‌خواهیم درباره‌ی آینده یک ساحه و یا موضوعِ خاص تحتِ بررسی تصمیم بگیریم، از پلان استفاده می‌کنیم.

🔔 پلان، در واقع بیانیه‌یی تصویب‌شده‌ی است که به عنوان یک رهمنا برای اقدامات عامه و خصوصی عمل می‌کند. پلان‌ها در قالب متن، نقشه‌ها و طرح‌های گرافیکی تنظیم می‌شوند.